skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and failure behavior of AZ61 magnesium alloy at high temperatures.(Metals)

Liu, Wenjun ; Jiang, Bin ; Luo, Suqin ; Chen, Siqiang ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), p.8536(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2125-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and failure behavior of AZ61 magnesium alloy at high temperatures

Liu, Wenjun ; Jiang, Bin ; Luo, Suqin ; Chen, Siqiang ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), pp.8536-8544 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2125-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...