skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study.(Research Article)(Report)

Arevalo - Herrera, Myriam ; Rengifo, Lina ; Lopez - Perez, Mary ; Arce - Plata, Maria I. ; Garcia, Jhon ; Herrera, Socrates

PLoS ONE, Sept 25, 2017, Vol.12(9), p.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study.(Research Article)(Report)

Arevalo-Herrera, Myriam ; Rengifo, Lina ; Lopez-Perez, Mary ; Arce-Plata, Maria I. ; Garcia, Jhon ; Herrera, Socrates

PLoS ONE, Sept 25, 2017, Vol.12(9), p.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study

Arévalo-Herrera, Myriam ; Rengifo, Lina ; Lopez-Perez, Mary ; Arce-Plata, Maria ; García, Jhon ; Herrera, Sócrates

PLoS One, Sep 2017, p.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

4
Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study

Arévalo-Herrera, Myriam ; Rengifo, Lina ; Lopez-Perez, Mary ; Arce-Plata, Maria I. ; García, Jhon ; Herrera, Sócrates; Carvalho, Luzia Helena

PLOS ONE, 9/25/2017, Vol.12(9), p.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study

Arévalo-Herrera, Myriam ; Rengifo, Lina ; Lopez-Perez, Mary ; Arce-Plata, Maria I ; García, Jhon ; Herrera, Sócrates

PloS one, 2017, Vol.12(9), pp.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28945797 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicated malaria in children and adults from three settings of the Colombian Pacific Coast: A prospective study

Myriam Arévalo-Herrera ; Lina Rengifo ; Mary Lopez-Perez ; Maria I Arce-Plata ; Jhon García ; Sócrates Herrera

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(9), p.e0185435 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185435

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...