skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity scalability for real-time HEVC encoders

Correa, Guilherme ; Assuncao, Pedro ; Agostini, Luciano ; Silva Cruz, Luis

Journal of Real-Time Image Processing, 2016, Vol.12(1), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1861-8200 ; E-ISSN: 1861-8219 ; DOI: 10.1007/s11554-013-0392-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity scalability for real-time HEVC encoders.(Report)

Correa, Guilherme ; Assuncao, Pedro ; Agostini, Luciano ; Silva Cruz, Luis A.

Journal of Real-Time Image Processing, 2016, Vol.12(1), p.107(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1861-8200 ; DOI: 10.1007/s11554-013-0392-8

Toàn văn sẵn có

3
Complexity scalability for real-time HEVC encoders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity scalability for real-time HEVC encoders

Correa, Guilherme ; Assuncao, Pedro ; Agostini, Luciano ; Da Silva Cruz, Luis A.

Journal of Real-Time Image Processing, 6/2016, Vol.12(1), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1861-8200 ; E-ISSN: 1861-8219 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11554-013-0392-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...