skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are medical prices declining? Evidence from heart attack treatments

Cutler, David M

The quarterly journal of economics, 1998, Vol.113(4), pp. 991-1024 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are medical prices declining? Evidence from heart attack treatments

Cutler, David M. ; Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P. ; Remler, Dahlia

Quarterly Journal of Economics, Nov, 1998, Vol.113(4), p.991(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are medical prices declining? Evidence from heart attack treatments

Cutler, David ; Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph ; Remler, Dahlia

The Quarterly Journal of Economics, Nov 1998, pp.991-1024 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00335533 ; E-ISSN: 15314650

Toàn văn sẵn có

4
Are Medical Prices Declining? Evidence from Heart Attack Treatments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Medical Prices Declining? Evidence from Heart Attack Treatments

Cutler, D. M. ; Mcclellan, M. ; Newhouse, J. P. ; Remler, D.

The Quarterly Journal of Economics, 11/01/1998, Vol.113(4), pp.991-1024 [Tạp chí có phản biện]

MIT Press (via CrossRef)

ISSN: 0033-5533 ; E-ISSN: 1531-4650 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/003355398555801

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...