skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells.(Report)

Richardson, Jennifer R. ; Armbruster, Nicole S. ; Gunter, Manina ; Henes, Jorg ; Autenrieth, Stella E.

Frontiers in Immunology, Nov 13, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-3224 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Richardson, Jennifer R. ; Armbruster, Nicole S. ; Gunter, Manina ; Henes, Jorg ; Autenrieth, Stella E.

Frontiers in Immunology, Nov 13, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-3224 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Richardson, Jennifer R ; Armbruster, Nicole S ; Günter, Manina ; Henes, Jörg ; Autenrieth, Stella E

Frontiers in Immunology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1664-3224 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603 ; PMCID: 6282063 ; PMID: 30555457

Toàn văn sẵn có

4
Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Richardson, Jennifer R. ; Armbruster, Nicole S. ; Günter, Manina ; Henes, Jörg ; Autenrieth, Stella E.

Frontiers in Immunology, 11/13/2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-3224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Richardson, Jennifer R ; Armbruster, Nicole S ; Günter, Manina ; Henes, Jörg ; Autenrieth, Stella E

Frontiers in immunology, 2018, Vol.9, pp.2603 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1664-3224 ; PMID: 30555457 Version:1 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus PSM Peptides Modulate Human Monocyte-Derived Dendritic Cells to Prime Regulatory T Cells

Jennifer R. Richardson ; Nicole S. Armbruster ; Manina Günter ; Jörg Henes ; Stella E. Autenrieth

Frontiers in Immunology, 01 November 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-3224 ; DOI: 10.3389/fimmu.2018.02603

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...