skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy associative memories: A design through fuzzy clustering.(Report)

Zhong, Chunfu ; Pedrycz, Witold ; Li, Zhiwu ; Wang, Dan ; Li, Lina

Neurocomputing, Jan 15, 2016, Vol.173, p.1154 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2015.08.072

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy associative memories: A design through fuzzy clustering

Zhong, Chunfu ; Pedrycz, Witold ; Li, Zhiwu ; Wang, Dan ; Li, Lina

Neurocomputing, Jan 15, 2016, Vol.173, p.1154(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2015.08.072

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy associative memories: A design through fuzzy clustering

Zhong, Chunfu ; Pedrycz, Witold ; Li, Zhiwu ; Wang, Dan ; Li, Lina

Neurocomputing, 15 January 2016, Vol.173, pp.1154-1162 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2015.08.072

Toàn văn sẵn có

4
Fuzzy associative memories: A design through fuzzy clustering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy associative memories: A design through fuzzy clustering

Zhong, Chunfu ; Pedrycz, Witold ; Li, Zhiwu ; Wang, Dan ; Li, Lina

Neurocomputing, 01/2016, Vol.173, P3, pp.1154-1162 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09252312 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2015.08.072

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...