skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular declines in the association between obesity and mortality in the United States.(Report)

Mehta, Neil K. ; Chang, Virginia W.

Population and Development Review, Sept, 2011, Vol.37(3), p.435-451 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular declines in the association between obesity and mortality in the United States

Mehta, Neil K; Chang, Virginia W

Population and development review, 2011, Vol.37(3), pp. 435-451 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Declines in the Association Between Obesity and Mortality in the United States

Mehta, Neil K. ; Chang, Virginia W.

Population and Development Review, September 2011, Vol.37(3), pp.435-451 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2011.00429.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Declines in the Association Between Obesity and Mortality in the United States

Mehta, Neil K. ; Chang, Virginia W.

Population and Development Review, 1 September 2011, Vol.37(3), pp.435-451 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00987921 ; E-ISSN: 17284457

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Declines in the Association Between Obesity and Mortality in the United States

Mehta, Neil K. ; Chang, Virginia W.

Population and Development Review, 1 September 2011, Vol.37(3), pp.435-451 [Tạp chí có phản biện]

JSTOR Sustainability

ISSN: 00987921 ; E-ISSN: 17284457

Toàn văn sẵn có

6
Secular Declines in the Association Between Obesity and Mortality in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Declines in the Association Between Obesity and Mortality in the United States

Mehta, Neil K. ; Chang, Virginia W.

Population and Development Review, 09/2011, Vol.37(3), pp.435-451 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00429.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular declines in the association between obesity and mortality in the United States

Mehta, Neil K ; Chang, Virginia W

Population and development review, 2011, Vol.37(3), pp.435-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0098-7921 ; PMID: 22110257 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2011.00429.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...