skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la recherche de terrain sur la production agricole illégale de drogue

Pierre-Arnaud Chouvy

L'Espace Politique, 01 November 2018, Vol.35 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.5372

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la recherche de terrain sur la production agricole illégale de drogue

Chouvy, Pierre-Arnaud

L’Espace Politique, 28 November 2018 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.5372

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About conducting fieldwork on illegal drug crop production

Chouvy, Pierre-Arnaud; Umr Prodig, Publications (Editor)

L'Espace Politique, 29 October 2018, Issue 35 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.5372

Toàn văn sẵn có

4
De la recherche de terrain sur la production agricole illégale de drogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la recherche de terrain sur la production agricole illégale de drogue

Chouvy, Pierre-Arnaud

L’Espace Politique, 10/29/2018, Issue 35 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/espacepolitique.5372

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...