skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Au parc par temps de fête : Fêtes étatiques et performances publiques à Pékin aujourd'hui

Lisa Richaud

L'Espace Politique, 01 December 2016, Vol.30 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3949

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Au parc par temps de fête : Fêtes étatiques et performances publiques à Pékin aujourd'hui

Richaud, Lisa

L’Espace Politique, 07 December 2016 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3949

Toàn văn sẵn có

3
Au parc par temps de fête : Fêtes étatiques et performances publiques à Pékin aujourd'hui
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Au parc par temps de fête : Fêtes étatiques et performances publiques à Pékin aujourd'hui

Richaud, Lisa

L’Espace Politique, 12/07/2016, Issue 30 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/espacepolitique.3949

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...