skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français et italien

Dominique Rivière

L'Espace Politique, 01 January 2016, Vol.27 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3642

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français et italien

Rivière, Dominique

L’Espace Politique, 07 January 2016 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3642

Toàn văn sẵn có

3
Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français et italien
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français et italien

Rivière, Dominique

L’Espace Politique, 09/07/2015, Issue 27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/espacepolitique.3642

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...