skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and integration in social networks

Ortega, Josué

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 15 September 2019, Vol.530 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-4371 ; E-ISSN: 1873-2119 ; DOI: 10.1016/j.physa.2019.121553

Toàn văn sẵn có

2
Equality of opportunity and integration in social networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and integration in social networks

Ortega, Josué

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 5/2019, p.121553 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03784371 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.121553

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...