skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments.(Author abstract)

BT Technology Journal, July, 2004, Vol.22(3), p.65 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments

Bull, P ; Limb, R ; Payne, R

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047121.29267.20

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments

Bull, P ; Limb, R ; Payne, R

BT Technology Journal, Jul 2004, Vol.22(3), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

4
Pervasive Home Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments

Bull, P ; Limb, R ; Payne, R

BT Technology Journal, 07/2004, Vol.22(3), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000047121.29267.20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...