skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements

Van Der Graaff, Marieke C W ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 27858127 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements

Graaff, Marieke ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen

Experimental Brain Research, 2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements.(Research Article)

Van Der Graaff, Marieke C. W. ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, March, 2017, Vol.235(3), p.681(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements.(Research Article)

van Der Graaff, Marieke C. W. ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, 2017, Vol.235(3), p.681(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

5
Vector and position coding in goal-directed movements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements

van Der Graaff, Marieke C. W. ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, 3/2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements

van der Graaff, Marieke C W ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J; Sensorimotor Control ; Amsterdam Movement Sciences - Fundamental Research ; IBBA

Experimental Brain Research, 2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0014-4819

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...