skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A memory retrieval-extinction procedure to prevent drug craving and relapse.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Xue, Yan - Xue ; Luo, Yi - Xiao ; Wu, Ping ; Shi, Hai - Shui ; Xue, Li - Fen ; Chen, Chen ; Zhu, Wei Li ; Ding, Zeng - Bo ; Bao, Yan - Ping ; Shi, Jie ; Epstein, David H. ; Shaham, Yavin ; Lu, Un

Science, April 13, 2012, Vol.336(6078), p.241(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A memory retrieval-extinction procedure to prevent drug craving and relapse.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Xue, Yan - Xue ; Luo, Yi - Xiao ; Wu, Ping ; Shi, Hai - Shui ; Xue, Li - Fen ; Chen, Chen ; Zhu, Wei Li ; Ding, Zeng - Bo ; Bao, Yan - Ping ; Shi, Jie ; Epstein, David H. ; Shaham, Yavin ; Lu, Un

Science, April 13, 2012, Vol.336(6078), p.241(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
A Memory Retrieval-Extinction Procedure to Prevent Drug Craving and Relapse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Memory Retrieval-Extinction Procedure to Prevent Drug Craving and Relapse

Xue, Y.-X. ; Luo, Y.-X. ; Wu, P. ; Shi, H.-S. ; Xue, L.-F. ; Chen, C. ; Zhu, W.-L. ; Ding, Z.-B. ; Bao, Y.-P. ; Shi, J. ; Epstein, D. H. ; Shaham, Y. ; Lu, L.

Science, 04/13/2012, Vol.336(6078), pp.241-245 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1215070

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Memory Retrieval-Extinction Procedure to Prevent Drug Craving and Relapse

Xue, Yan-Xue ; Luo, Yi-Xiao ; Wu, Ping ; Shi, Hai-Shui ; Xue, Li-Fen ; Chen, Chen ; Zhu, Wei-Li ; Ding, Zeng-Bo ; Bao, Yan-Ping ; Shi, Jie ; Epstein, David H. ; Shaham, Yavin ; Lu, Lin

Science, 13 April 2012, Vol.336(6078), pp.241-245 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A memory retrieval-extinction procedure to prevent drug craving and relapse

Xue, Yan-Xue ; Luo, Yi-Xiao ; Wu, Ping ; Shi, Hai-Shui ; Xue, Li-Fen ; Chen, Chen ; Zhu, Wei-Li ; Ding, Zeng-Bo ; Bao, Yan-Ping ; Shi, Jie ; Epstein, David H ; Shaham, Yavin ; Lu, Lin

Science (New York, N.Y.), 13 April 2012, Vol.336(6078), pp.241-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22499948 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1215070

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...