skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater

Xiong , Ji Bing ; Mahmood , Qaisar ; Yue , Min

Desalination, 2011, Vol.267(2), pp.154-159 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater

Xiong, Ji Bing ; Mahmood, Qaisar ; Yue, Min

Desalination, Feb 15, 2011, Vol.267(2-3), p.154(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

3
The potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater

Xiong, Ji Bing ; Mahmood, Qaisar ; Yue, Min

Desalination, 2/2011, Vol.267(2-3), pp.154-159 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.09.018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater

Xiong, Ji Bing ; Mahmood, Qaisar ; Yue, Min

Desalination, 2011, Vol.267(2), pp.154-159 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2010.09.018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...