skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O’Crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.224-258 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements.(Report)

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O'Crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), p.224(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O’Crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim; Software Engineering -SERG, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013) ; Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

Journal of Empirical Software Engineering, 2018, Vol. 23(1), pp. 224-258 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn không sẵn có

4
Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O’crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim

Empirical Software Engineering, 5/15/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O’crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim

Journal of Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.224-258 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1382-3256 ; ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...