skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict resolution, ethnonationalism and the Middle East impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, May, 1989, Vol.26(2), p.197(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, May 1989, Vol.26(2), pp.197-212 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343389026002007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, 1 May 1989, Vol.26(2), pp.197-212 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

4
Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, 05/1989, Vol.26(2), pp.197-212 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343389026002007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...