skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performing the 'New' Europe : Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing the 'New' Europe : Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest

Fricker, Karen ; Gluhovic, Milija

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137367983 E-ISBN: 1137367989 DOI: 10.1057/9781137367983 ISBN: 9780230299924

Toàn văn sẵn có

2
Performing the 'New' Europe: Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing the 'New' Europe: Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest

Karen Fricker ; Milija Gluhovic

Dawsonera

ISBN10: 023029992X ; ISBN13: 9780230299924 ; E-ISBN10: 1137367989 ; E-ISBN13: 9781137367983

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...