skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil.(Report)

He, Wenxiang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, 2016, Vol.188(7), p.1(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5416-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil

He, Wenxiang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, 2016, Vol.188(7), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5416-y

Toàn văn sẵn có

3
Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil

He, Wenxiang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, 7/2016, Vol.188(7) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-016-5416-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil

He, Wenxiang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental monitoring and assessment, July 2016, Vol.188(7), pp.424 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 27329475 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5416-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of perfluorooctanoic acid towards earthworm and enzymatic activities in soil

He, Wenxiang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2016, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5416-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...