skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy

Cornell University

Arxiv ID: 1709.03757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, Vol.115(1), pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1712645115

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy; Bouchet, Freddy (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1712645115

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 2, 2018, Vol.115(1), p.24(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1712645115

Toàn văn sẵn có

5
Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/02/2018, Vol.115(1), pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1712645115

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of extreme heat waves in climate models using a large deviation algorithm

Ragone, Francesco ; Wouters, Jeroen ; Bouchet, Freddy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 January 2018, Vol.115(1), pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29259112 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1712645115

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...