skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: the new frontier for theories of numerical development

Siegler, Robert S ; Fazio, Lisa K ; Bailey, Drew H ; Zhou, Xinlin

Trends in Cognitive Sciences, January 2013, Vol.17(1), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: The New Frontier for Theories of Numerical Development

Siegler, Robert S ; Fazio, Lisa K ; Bailey, Drew H ; Zhou, Xinlin

Grantee Submission, January 2013, Vol.17(1), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: the new frontier for theories of numerical development.(Report)

Siegler, Robert S. ; Fazio, Lisa K. ; Bailey, Drew H. ; Zhou, Xinlin

Trends in Cognitive Sciences, Jan, 2013, Vol.17(1), p.13(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1364-6613

Toàn văn sẵn có

4
Fractions: the new frontier for theories of numerical development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: the new frontier for theories of numerical development

Siegler, Robert S. ; Fazio, Lisa K. ; Bailey, Drew H. ; Zhou, Xinlin

Trends in Cognitive Sciences, 1/2013, Vol.17(1), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13646613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: the new frontier for theories of numerical development

Siegler, Robert S ; Fazio, Lisa K ; Bailey, Drew H ; Zhou, Xinlin

Trends in cognitive sciences, January 2013, Vol.17(1), pp.13-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-307X ; PMID: 23219805 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tics.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...