skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Charles-Smith, Lauren ; Reynolds, Tera ; Cameron, Mark ; Conway, Mike ; Lau, Eric ; Olsen, Jennifer ; Pavlin, Julie ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura ; Suda, Katie ; Corley, Courtney

PLoS One, Vol.10(10), p.e0139701 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review.(Report)

Charles - Smith, Lauren E. ; Reynolds, Tera L. ; Cameron, Mark A. ; Conway, Mike ; Lau, Eric H. Y. ; Olsen, Jennifer M. ; Pavlin, Julie A. ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura C. ; Suda, Katie J. ; Corley, Courtney D.

PLoS ONE, Oct 5, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review.(Report)

Charles-Smith, Lauren E. ; Reynolds, Tera L. ; Cameron, Mark A. ; Conway, Mike ; Lau, Eric H. Y. ; Olsen, Jennifer M. ; Pavlin, Julie A. ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura C. ; Suda, Katie J. ; Corley, Courtney D.

PLoS ONE, Oct 5, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Charles-Smith, Lauren E ; Reynolds, Tera L ; Cameron, Mark A ; Conway, Mike ; Lau, Eric H. Y ; Olsen, Jennifer M ; Pavlin, Julie A ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura C ; Suda, Katie J ; Corley, Courtney D; Braunstein, Lidia Adriana (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701 ; PMCID: 4593536 ; PMID: 26437454

Toàn văn sẵn có

5
Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Charles-Smith, Lauren E. ; Reynolds, Tera L. ; Cameron, Mark A. ; Conway, Mike ; Lau, Eric H. Y. ; Olsen, Jennifer M. ; Pavlin, Julie A. ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura C. ; Suda, Katie J. ; Corley, Courtney D.; Braunstein, Lidia Adriana

PLOS ONE, 10/5/2015, Vol.10(10), p.e0139701 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Charles-Smith, Lauren E ; Reynolds, Tera L ; Cameron, Mark A ; Conway, Mike ; Lau, Eric H Y ; Olsen, Jennifer M ; Pavlin, Julie A ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura C ; Suda, Katie J ; Corley, Courtney D

PloS one, 2015, Vol.10(10), pp.e0139701 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26437454 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Lauren E Charles-Smith ; Tera L Reynolds ; Mark A Cameron ; Mike Conway ; Eric H Y Lau ; Jennifer M Olsen ; Julie A Pavlin ; Mika Shigematsu ; Laura C Streichert ; Katie J Suda ; Courtney D Corley

PLoS ONE, Vol.10(10), p.e0139701 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...