skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new screw theory method for the estimation of position accuracy in spatial parallel manipulators with revolute joint clearances

Frisoli, A. ; Solazzi, M. ; Pellegrinetti, D. ; Bergamasco, M.

Mechanism and Machine Theory, Dec, 2011, Vol.46(12), p.1929(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0094-114X

Toàn văn sẵn có

2
A new screw theory method for the estimation of position accuracy in spatial parallel manipulators with revolute joint clearances
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new screw theory method for the estimation of position accuracy in spatial parallel manipulators with revolute joint clearances

Frisoli, A. ; Solazzi, M. ; Pellegrinetti, D. ; Bergamasco, M.

Mechanism and Machine Theory, 12/2011, Vol.46(12), pp.1929-1949 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0094114X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2011.07.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new screw theory method for the estimation of position accuracy in spatial parallel manipulators with revolute joint clearances

Frisoli, A ; Solazzi, M ; Pellegrinetti, D ; Bergamasco, M

Mechanism and Machine Theory, 2011, Vol.46(12), pp.1929-1949 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0094-114X ; E-ISSN: 1873-3999 ; DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2011.07.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...