skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, 2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

KISTI (Korea Science Collection)

ISSN: 1011-2367

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian - Australasian Journal of Animal Sciences, 2018, Vol.31(9), p.1442(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1011-2367 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

3
Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9/2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1011-2367 ; E-ISSN: 1976-5517 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056672 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Shin Ja Lee ; Sang Suk Lee ; Eun Tae Kim ; Jin Suk Jeong ; Ji Hoon Lee ; Joon Jeong ; Joong Kook Park ; Beom Young Park ; Ha Yeon Jeong ; Kwang Seok Ki ; Chang Hyun Kim ; Sung Sill Lee

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 01 September 2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1011-2367 ; E-ISSN: 1976-5517 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...