skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

Vouri, M ; Croucher, D ; Kennedy, S ; An, Q ; Pilkington, G ; Hafizi, S

Oncogenesis, Oct 2016, Vol.5(10), p.e266 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21579024 ; DOI: 10.1038/oncsis.2016.66

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

Vouri, M ; Croucher, D R ; Kennedy, S P ; An, Q ; Pilkington, G J ; Hafizi, S

Oncogenesis, 2016, Vol.5(10), p.e266-<lpage/> [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2157-9024 ; DOI: 10.1038/oncsis.2016.66 ; PMCID: 5117851 ; PMID: 27775700

Toàn văn sẵn có

3
Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

Vouri, M ; Croucher, D R ; Kennedy, S P ; An, Q ; Pilkington, G J ; Hafizi, S

Oncogenesis, 10/2016, Vol.5(10), pp.e266-e266 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2157-9024 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/oncsis.2016.66

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

Vouri, M ; Croucher, D R ; Kennedy, S P ; An, Q ; Pilkington, G J ; Hafizi, S

Oncogenesis, 24 October 2016, Vol.5(10), pp.e266 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2157-9024 ; PMID: 27775700 Version:1 ; DOI: 10.1038/oncsis.2016.66

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

M Vouri ; D R Croucher ; S P Kennedy ; Q An ; G J Pilkington ; S Hafizi

Oncogenesis, 2016, Vol.5(10), p.e266 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2157-9024 ; DOI: 10.1038/oncsis.2016.66

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...