skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured [beta]-Ti alloys.(Metals)

Mantri, S. A. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. J. ; Mikler, C. V. ; Collins, P. C. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12455(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured β-Ti alloys

Mantri, S. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. ; Mikler, C. ; Collins, P. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), pp.12455-12466 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

3
The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured β-Ti alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured β-Ti alloys

Mantri, S. A. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. J. ; Mikler, C. V. ; Collins, P. C. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 10/2017, Vol.52(20), pp.12455-12466 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...