skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 11/2019, Vol.7(11), p.525 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2076-2607 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms7110525

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 2019, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2076-2607 ; DOI: 10.3390/microorganisms7110525 ; PMCID: 6920945 ; PMID: 31689928

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 04 November 2019, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2076-2607 ; PMID: 31689928 Version:1 ; DOI: 10.3390/microorganisms7110525

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Lijun Bao ; Wenyang Cai ; Xiaofen Zhang ; Jinhong Liu ; Hao Chen ; Yuansong Wei ; Xiuxiu Jia ; Zhihui Bai

Microorganisms, 01 November 2019, Vol.7(11), p.525 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2076-2607 ; DOI: 10.3390/microorganisms7110525

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...