skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery

Peruch, Patrick ; Lopez, Christophe ; Redon-Zouiteni, Christine ; Escoffier, Guy ; Zeitoun, Alain ; Sanjuan, Melanie ; Devèze, Arnaud ; Magnan, Jacques ; Borel, Liliane

Neuropsychologia, September 2011, Vol.49(11), pp.3136-3144 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery.(Report)

Neuropsychologia, Sept, 2011, Vol.49(11), p.3136(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

3
Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery

Péruch, Patrick ; Lopez, Christophe ; Redon-Zouiteni, Christine ; Escoffier, Guy ; Zeitoun, Alain ; Sanjuan, Mélanie ; Devèze, Arnaud ; Magnan, Jacques ; Borel, Liliane

Neuropsychologia, 09/2011, Vol.49(11), pp.3136-3144 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: Evidence from mental imagery

Péruch, Patrick ; Lopez, Christophe ; Redon-Zouiteni, Christine ; Escoffier, Guy ; Zeitoun, Alain ; Sanjuan, Mélanie ; Devèze, Arnaud ; Magnan, Jacques ; Borel, Liliane

Neuropsychologia, September 2011, Vol.49(11), pp.3136-3144 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestibular information is necessary for maintaining metric properties of representational space: evidence from mental imagery

Péruch, Patrick ; Lopez, Christophe ; Redon-Zouiteni, Christine ; Escoffier, Guy ; Zeitoun, Alain ; Sanjuan, Mélanie ; Devèze, Arnaud ; Magnan, Jacques ; Borel, Liliane

Neuropsychologia, September 2011, Vol.49(11), pp.3136-44 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 21820000 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...