skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century - Cross-national Perspectives and European Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century - Cross-national Perspectives and European Implications

Tausch, Arno ; Heshmati, Almas

JSTOR Books

ISBN: 9780857284105 ; E-ISBN: 9780857286550

Toàn văn sẵn có

2
Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications

Tausch, Arno; Heshmati, Almas

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 085728410X ; ISBN: 9780857284105

Toàn văn sẵn có

3
Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century: Cross-national Perspectives and European Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century: Cross-national Perspectives and European Implications

Tausch, Arno ; Heshmati, Almas

Dawsonera

ISBN10: 085728410X ; ISBN13: 9780857284105 ; E-ISBN10: 0857286552 ; E-ISBN13: 9780857286550

Toàn văn sẵn có

4
Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century: Cross-national Perspectives and European Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-first Century: Cross-national Perspectives and European Implications

Tausch, Arno ; Heshmati, Almas

Dawsonera

ISBN10: 1783080493 ; ISBN13: 9781783080496 ; E-ISBN10: 1783080809 ; E-ISBN13: 9781783080809

Toàn văn sẵn có

5
Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and european implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and european implications

Tausch, Arno

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 1783080809 ; E-ISBN 1783080493 ; E-ISBN 9781783080496

Toàn văn sẵn có

6
Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-First Century: Cross-National Perspectives and European Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the Twenty-First Century: Cross-National Perspectives and European Implications

Cambridge Core All Books (Cambridge University Press)

E-ISBN: 9780857286550 ; E-ISBN: 0857286552 ; DOI: 10.7135/UPO9780857286550

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...