skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.534-535 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004012

Toàn văn sẵn có

2
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.534-535 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004012

Toàn văn sẵn có

3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Anand, Dibyesh

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.534-534 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004011

Toàn văn sẵn có

4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Mcdermott, Anthony

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.533-533 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004008

Toàn văn sẵn có

5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Thowsen, Monika P.

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.539-539 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004023

Toàn văn sẵn có

6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tank, Pinar

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.538-538 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004021

Toàn văn sẵn có

7
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Frøystad, Kathinka

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.535-536 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004015

Toàn văn sẵn có

8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.537-537 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004018

Toàn văn sẵn có

9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

de Soysa, Indra

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.538-539 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004022

Toàn văn sẵn có

10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bave, Pavel

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.539-540 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004024

Toàn văn sẵn có

11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Lise B.

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.535-535 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004013

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.536-537 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004017

Toàn văn sẵn có

13
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Reichberg, Greg

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.536-536 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004016

Toàn văn sẵn có

14
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Varvin, Hilde Løveid

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.533-534 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004010

Toàn văn sẵn có

15
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Larsen, Jostein

Journal of Peace Research, 07/2000, Vol.37(4), pp.537-538 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037004020

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Anand, Dibyesh

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.534-534 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.537-537 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004018

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bave, Pavel

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.539-540 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004024

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.536-537 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004017

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Lise B

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.535-535 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004013

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...