skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.488-489 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004025

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004011

Toàn văn sẵn có

3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Houge, W.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.490-490 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004030

Toàn văn sẵn có

4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.488-489 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004025

Toàn văn sẵn có

5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004011

Toàn văn sẵn có

6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Froystad, K.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.486-487 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004020

Toàn văn sẵn có

7
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.486-486 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004018

Toàn văn sẵn có

8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Mcintosh, D.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.485-485 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004015

Toàn văn sẵn có

9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, D.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.484-485 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004014

Toàn văn sẵn có

10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grande, N.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.489-490 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004029

Toàn văn sẵn có

11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Percival, V.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.488-488 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004023

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Waage, H. H.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004010

Toàn văn sẵn có

13
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, N. P.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.489-489 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004026

Toàn văn sẵn có

14
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Dabelko, G. D.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.485-486 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004017

Toàn văn sẵn có

15
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Mcdermott, A.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.484-484 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004012

Toàn văn sẵn có

16
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Berthelsen, O.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.487-487 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004021

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.486-486 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004018

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.489-489 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004026

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Mcdermott, Anthony

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.484-484 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004012

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.484-485 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...