skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001012

Toàn văn sẵn có

3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 02/1995, Vol.32(1), pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001013

Toàn văn sẵn có

4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Brzoska, M.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.126-126 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001023

Toàn văn sẵn có

5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Myhre, Tore

Journal of Peace Research, 02/1995, Vol.32(1), pp.123-123 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001015

Toàn văn sẵn có

6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bathurst, R.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.124-124 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001018

Toàn văn sẵn có

7
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, D.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001020

Toàn văn sẵn có

8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 02/1995, Vol.32(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001011

Toàn văn sẵn có

9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, D.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.125-125 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001021

Toàn văn sẵn có

10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sentmarti, R. C.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.123-124 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001017

Toàn văn sẵn có

11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Lumsdan, M.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.122-123 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001014

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, 02/1995, Vol.32(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001010

Toàn văn sẵn có

13
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001012

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001010

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Myhre, Tore

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.123-123 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001015

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sentmarti, Ramon C

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.123-124 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001017

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Brzoska, Michael

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.126-126 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001023

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bathurst, Robert

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.124-124 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001020

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...