skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E

Journal of Conflict Resolution, June 2009, Vol.53(3), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002709333296

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E

The Journal of Conflict Resolution, Jun 2009, Vol.53(3), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002709333296

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Karen ; Hobfoll, Stevan

The Journal of Conflict Resolution, Jun 2009, Vol.53(3), p.363 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E.

The Journal of Conflict Resolution, 1 June 2009, Vol.53(3), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E

The Journal of conflict resolution, June 2009, Vol.53(2), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-0027 ; PMID: 22140275 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti - Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E.

Journal of Conflict Resolution, 2009, Vol.53(3), p.363-389 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0022-0027 ; DOI: 10.1177/0022002709333296

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new stress-based model of political extremism: personal exposure to terrorism, psychological distress, and exclusionist political attitudes.(Report)

Canetti - Nisim, Daphna ; Sharvit, Keren ; Halperin, Eran ; Hobfoll, Stevan E.

Journal of Conflict Resolution, June, 2009, Vol.53(3), p.363-389 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0027

Toàn văn sẵn có

8
A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E.

Journal of Conflict Resolution, 06/2009, Vol.53(3), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002709333296

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...