skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence on the urbanization of global poverty.(Report)

Ravallion, Martin ; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and Development Review, Dec, 2007, Vol.33(4), p.667(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Evidence on the Urbanization of Global Poverty

Ravallion, Martin ; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and Development Review, December 2007, Vol.33(4), pp.667-701 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2007.00193.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence on the urbanization of global poverty

Ravallion, Martin; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and development review, 2007, Vol.33(4), pp. 667-701 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

4
New Evidence on the Urbanization of Global Poverty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Evidence on the Urbanization of Global Poverty

Ravallion, Martin ; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and Development Review, 12/2007, Vol.33(4), pp.667-701 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00193.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence on the urbanization of Global Poverty.(Author abstract)(Brief article)

Ravallion, Martin ; Chen, Shaohua ; Sangraula, Prem

Population and Development Review, Dec, 2007, Vol.33(4), p.845(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...