skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Lievyns, Amandine ; Mendonça, Hildeberto ; Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean

Business process management journal, 2011, Vol.17(5), pp. 748-786 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1463-7154

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean

Business Process Management Journal, 13 September 2011, Vol.17(5), pp.748-786 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1463-7154 ; E-ISSN: 1758-4116 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean

Business Process Management Journal, 2011, Vol.17(5), pp.748-786 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14637154 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

4
Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean; Smolnik, Stefan

Business Process Management Journal, 09/13/2011, Vol.17(5), pp.748-786 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1463-7154 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Kenia Sousa ; Hildeberto Mendonça ; Amandine Lievyns ; Jean Vanderdonckt

Business Process Management Journal, 2011, Vol.17(5), p.748-786 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1463-7154 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...