skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute cytokine response to systemic adenoviral vectors in mice is mediated by dendritic cells and macrophages

Zhang, Y ; Chirmule, N ; Gao, G P ; Qian, R ; Croyle, M ; Joshi, B ; Tazelaar, J ; Wilson, J M

Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, May 2001, Vol.3(5 Pt 1), pp.697-707 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1525-0016 ; PMID: 11356075 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute Cytokine Response to Systemic Adenoviral Vectors in Mice Is Mediated by Dendritic Cells and Macrophages

Wilson J. M.

Molecular Therapy, May 2001, Vol.3(5), pp.697-707 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 1525-0016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...