skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive analysis of the $S$-, $P$-, $D$-, and $F$-wave $\pi\pi$ amplitudes

Bydžovský, P. ; Kamiński, R. ; Nazari, V.

Phys. Rev. D 94, 116013 (2016) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1611.10070

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive analysis of the \(S\)-, \(P\)-, \(D\)-, and \(F\)-wave \(\pi\pi\) amplitudes

Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Nazari, V; Nazari, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 30, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.94.116013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...