skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing requirements engineering and software test alignment—Five case studies

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert ; Klotins, Eriks

The Journal of Systems & Software, November 2015, Vol.109, pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2015.07.018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Requirements Engineering and Software Test Alignment - Five Case Studies

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert ; Klotins, Eriks

Journal of Systems and Software, 2015, Vol.109(C), pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0164-1212 ; ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2015.07.018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing requirements engineering and software test alignment--Five case studies.(Report)

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert ; Klotins, Eriks

The Journal of Systems and Software, 2015, Vol.109, p.62 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2015.07.018

Toàn văn sẵn có

4
Assessing requirements engineering and software test alignment—Five case studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing requirements engineering and software test alignment—Five case studies

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert ; Klotins, Eriks

Journal of Systems and Software, 11/2015, Vol.109, C, pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01641212 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2015.07.018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...