skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys

Siva Kumar, K. G. V. ; Oruganti, Ramkumar ; Chatterjee, Partha

Metallurgical and Materials Transactions A, 1/2019, Vol.50(1), pp.191-198 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-018-4971-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys

Siva Kumar, K. ; Oruganti, Ramkumar ; Chatterjee, Partha

Metallurgical and Materials Transactions A, 2019, Vol.50(1), pp.191-198 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-018-4971-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys.(Report)

Siva Kumar, K. G. V. ; Oruganti, Ramkumar ; Chatterjee, Partha

Metallurgical and Materials Transactions A, Jan, 2019, Vol.50(1), p.191(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1073-5623 ; DOI: 10.1007/s11661-018-4971-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys.(Report)

Siva Kumar, K. G. V. ; Oruganti, Ramkumar ; Chatterjee, Partha

Metallurgical and Materials Transactions A, 2019, Vol.50(1), p.191(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1073-5623 ; DOI: 10.1007/s11661-018-4971-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...