skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin, Joel ; Koehl, Patrice ; Doniach, Sebastian ; Delarue, Marc

Nucleic Acids Research, 01 July 2007, Vol.35(suppl_2), pp.W477-W482 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkm342

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin, Joel ; Koehl, Patrice ; Doniach, Sebastian ; Delarue, Marc

Nucleic acids research, July 2007, Vol.35(Web Server issue), pp.W477-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 17545201 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin , Joel ; Koehl , Patrice ; Doniach , Sebastian ; Delarue , Marc

Nucleic acids research, 2007, Vol.35(suppl_2), pp.W477-W482 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0305-1048

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin, Joel ; Koehl, Patrice ; Doniach, Sebastian ; Delarue, Marc

Nucleic Acids Research, 2007, Vol.35(Web Server issue), p.W477-W482 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkm342 ; PMCID: 1933200 ; PMID: 17545201

Toàn văn sẵn có

5
MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin, Joel ; Koehl, Patrice ; Doniach, Sebastian ; Delarue, Marc

Nucleic Acids Research, 7/2007, 07/01/2007, Vol.35(suppl_2), pp.W477-W482 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkm342

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...