skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical control of protein activity by fluorescent protein domains.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhou, Xin X. ; Chung, Hokyung K. ; Lam, Amy J. ; Lin, Michael Z.

Science, Nov 9, 2012, Vol.338(6108), p.810(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical control of protein activity by fluorescent protein domains.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhou, Xin X. ; Chung, Hokyung K. ; Lam, Amy J. ; Lin, Michael Z.

Science, Nov 9, 2012, Vol.338(6108), p.810(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains

Zhou, X. X. ; Chung, H. K. ; Lam, A. J. ; Lin, M. Z.

Science, 11/09/2012, Vol.338(6108), pp.810-814 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1226854

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains

Zhou, Xin X. ; Chung, Hokyung K. ; Lam, Amy J. ; Lin, Michael Z.

Science, 9 November 2012, Vol.338(6108), pp.810-814 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical control of protein activity by fluorescent protein domains

Zhou, Xin X ; Chung, Hokyung K ; Lam, Amy J ; Lin, Michael Z

Science (New York, N.Y.), 09 November 2012, Vol.338(6108), pp.810-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23139335 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1226854

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...