skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Freeze Linings in Copper-Containing Slag Systems: Part II. Mechanism of the Deposit Stabilization.(Report)

Fallah - Mehrjardi, Ata ; Hayes, Peter C. ; Jak, Evgueni

Metallurgical and Materials Transactions B, June, 2013, Vol.44(3), p.549(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1073-5615

Toàn văn sẵn có

2
Investigation of Freeze Linings in Copper-Containing Slag Systems: Part II. Mechanism of the Deposit Stabilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Freeze Linings in Copper-Containing Slag Systems: Part II. Mechanism of the Deposit Stabilization

Fallah-Mehrjardi, Ata ; Hayes, Peter C. ; Jak, Evgueni

Metallurgical and Materials Transactions B, 6/2013, Vol.44(3), pp.549-560 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1073-5615 ; E-ISSN: 1543-1916 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11663-013-9807-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Freeze Linings in Copper-Containing Slag Systems: Part II. Mechanism of the Deposit Stabilization

Fallah-Mehrjardi, Ata ; Hayes, Peter ; Jak, Evgueni

Metallurgical and Materials Transactions B, 2013, Vol.44(3), pp.549-560 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1073-5615 ; E-ISSN: 1543-1916 ; DOI: 10.1007/s11663-013-9807-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...