skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The geology and hydrogeology of the Cassino plain (central Apennines, Italy): redefining the regional groundwater balance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The geology and hydrogeology of the Cassino plain (central Apennines, Italy): redefining the regional groundwater balance

Saroli, Michele ; Lancia, Michele ; Petitta, Marco

Hydrogeology Journal, 3/9/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10040-019-01953-w

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...