skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al-Bi-Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures.(Metals)

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), p.4384(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng ; Zuo, Min ; Liu, Qing ; Yang, Cheng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4384-4399 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

3
Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng ; Zuo, Min ; Liu, Qing ; Yang, Cheng

Journal of Materials Science, 3/2019, Vol.54(5), pp.4384-4399 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...