skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper [sigma] phase in sphere-forming block copolymer melts.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael. J. ; Bates, Frank S.

Science, Oct 15, 2010, Vol.330(6002), p.349(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper [sigma] phase in sphere-forming block copolymer melts.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael. J. ; Bates, Frank S.

Science, Oct 15, 2010, Vol.330(6002), p.349(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper σ Phase in Sphere-Forming Block Copolymer Melts

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael J. ; Bates, Frank S.

Science, 15 October 2010, Vol.330(6002), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper σ Phase in Sphere-Forming Block Copolymer Melts

Lee , Sangwoo ; Bluemle , Michael J. ; Bates , Frank S.

Science, 2010, Vol.330(6002), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper σ Phase in Sphere-Forming Block Copolymer Melts

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael J. ; Bates, Frank S.

Science, 15 October 2010, Vol.330(6002), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a Frank-Kasper sigma phase in sphere-forming block copolymer melts

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael J ; Bates, Frank S

Science (New York, N.Y.), 15 October 2010, Vol.330(6002), pp.349-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20947759 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1195552

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...