skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of glutathione in the accumulation of anticarcinogenic isothiocyanates and their glutathione conjugates by murine hepatoma cells

Zhang, Y

Carcinogenesis, June 2000, Vol.21(6), pp.1175-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0143-3334 ; PMID: 10837007 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of glutathione in the accumulation of anticarcinogenic isothiocyanates and their glutathione conjugates by murine hepatoma cells

Zhang, Yuesheng

Carcinogenesis, 2000, Vol.21(6), pp.1175-1182 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1460-2180

Toàn văn sẵn có

3
Role of glutathione in the accumulation of anticarcinogenic isothiocyanates and their glutathione conjugates by murine hepatoma cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of glutathione in the accumulation of anticarcinogenic isothiocyanates and their glutathione conjugates by murine hepatoma cells

Zhang, Yuesheng

Carcinogenesis, 6/2000, 06/01/2000, Vol.21(6), pp.1175-1182 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0143-3334 ; E-ISSN: 1460-2180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/carcin/21.6.1175

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...