skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koebner Phenomenon In Sweet's Syndrome

Hiraiwa, T ; Ishikawa, M ; Ohashi, T ; Miura, T ; Satoh, M ; Yamamoto, T

Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition), July 2018, Vol.109(6), pp.555-556 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1578-2190 ; E-ISSN: 1578-2190 ; DOI: 10.1016/j.adengl.2018.05.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fenómeno de Koebner en el síndrome de Sweet

Hiraiwa, T ; Ishikawa, M ; Ohashi, T ; Miura, T ; Satoh, M ; Yamamoto, T

Actas dermosifiliograficas, July 2018, Vol.109(6), pp.555-556 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0001-7310 ; DOI: 10.1016/j.ad.2017.06.022

Toàn văn không sẵn có

3
Fenómeno de Koebner en el síndrome de Sweet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fenómeno de Koebner en el síndrome de Sweet

Hiraiwa, T. ; Ishikawa, M. ; Ohashi, T. ; Miura, T. ; Satoh, M. ; Yamamoto, T.

Actas Dermo-Sifiliográficas, 07/2018, Vol.109(6), pp.555-556 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00017310 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ad.2017.06.022

Toàn văn không sẵn có

4
Koebner Phenomenon In Sweet's Syndrome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koebner Phenomenon In Sweet's Syndrome

Hiraiwa, T. ; Ishikawa, M. ; Ohashi, T. ; Miura, T. ; Satoh, M. ; Yamamoto, T.

Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition), 07/2018, Vol.109(6), pp.555-556 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15782190 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adengl.2018.05.001

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fenómeno de Koebner en el síndrome de Sweet.
Koebner Phenomenon In Sweet's Syndrome

Hiraiwa, T ; Ishikawa, M ; Ohashi, T ; Miura, T ; Satoh, M ; Yamamoto, T

Actas dermo-sifiliograficas, 2018, Vol.109(6), pp.555-556 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1578-2190 ; PMID: 29277339 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ad.2017.06.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...