skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates - Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates - Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates

LI ; Shikai ; XIONG ; Baiqing ; HUI ; Songxiao

稀有金属:英文版 - Rare Metals, 2007, Vol.26(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0521

Toàn văn không sẵn có

2
Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates

Shikai, L ; Baiqing, X ; Songxiao, H

Rare Metals, 02/2007, Vol.26(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010521 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0521(07)60024-2

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cooling rate on the fracture properties of TA15 ELI alloy plates

Shikai, LI ; Baiqing, Xiong ; Songxiao, Hui

Rare Metals, 2007, Vol.26(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(07)60024-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...