skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective phosphate removal from synthesized wastewater using copper-chitosan bead: batch and fixed-bed column studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper-Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air and Soil Pollution, Aug 2014, Vol.225(8), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An , Byungryul ; Jung , Ka-Young ; Lee , Sang-Hyup ; Lee , Seunghak ; Choi , Jae-Woo

Water, air, and soil pollution, 2014, Vol.225(8), p.2050 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

5
Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 8/2014, Vol.225(8) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...