skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linburg-Comstock syndrome involving four fingers: A case report and review of the literature

Yoon, Hong - Kee ; Kim, Chang - Hyun

Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Sept, 2013, Vol.66(9), p.1291(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1748-6815

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linburg-Comstock syndrome involving four fingers: a case report and review of the literature

Yoon, Hong-Kee ; Kim, Chang-Hyun

Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, September 2013, Vol.66(9), pp.1291-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1878-0539 ; PMID: 23379987 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bjps.2012.12.032

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...